DPS Przeworsk
DPS PRZEWORSK
   
  Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
  Aby zamieszkać w Domu
 

PROCEDURA PRZYJĘCIA 

Dnia 06.11.2009 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję nr S.I-9013-12/2009 zezwalającą Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Przeworsku na czas nieokreślony.

Do Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

             W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę, zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzję emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; pisemną zgodę na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub ośrodek pomocy społecznej ze świadczenia; oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).
             Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się o przyjęcie. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku w roku 2015 wynosi: 2600,00 zł i ulega zmianom w każdym roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są: 

 -
mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
-
małżonek, rodzina (gdy takowa jest - dzieci, wnuki) - według umowy zawartej   pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, 
-
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej  

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.
W przypadku, gdy określona osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w DPS z powodu stanu psychicznego i nie ma opiekuna prawnego, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu, skierowanie do DPS może nastąpić na podstawie wyroku sądu opiekuńczego. Wniosek do sądu - w sprawie skierowania - może wnieść ośrodek pomocy społecznej.

W sytuacji, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja